Нормативни документи

ЗАКОН за предучилищното и училищното образование

Наредба за приобщаващото образование

Правилник за устройството и дейността на регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Образци на документи

Заявления:

Заявление от родител за допълнителна подкрепа

Заявление до РЦПППО за потвърждаване на допълнителна подкрепа

Заявление за оценяване от специалисти на РЦПППО при липса на екип

Заявление за отлагане от І клас

Заявление за провеждане на консултации и индивидуални терапевтични сесии с деца и ученици със СОП

Заявление от родител за ЦСОП

Заявление от родител за специално училище

Заявление от директор на училище/ДГ за допълнителна подкрепа от РЦПППО

Заявление от родител за насочване след VІІ клас

Оценка:

Карта за оценка на функционирането и индивидуалните потребности

Оценка от психолог /Приложение 1/

Оценка от логопед /Приложение 2/

Оценка от ресурсен учител /Приложение 3/

Оценка от общообразователен педагог /Приложение 4/

Документи на Екип за подкрепа на личностното развитие /ЕПЛР/

План за подкрепа

Предложение на екип за насочване в ЦСОП

Протокол преминаване на дете/ученик в друга образователна институция