Нормативни документи

ЗАКОН за предучилищното и училищното образование

Наредба за приобщаващото образование

Правилник за устройството и дейността на регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Алгоритъм за взаимодействие между институциите в системата на предучилищното и училищно образование и дирекциите „социално подпомагане“ по отношение осигуряването на подкрепата за личностно развитие на децата и учениците

Образци на документи

Заявления:

Заявление от родител за допълнителна подкрепа

Заявление до РЦПППО за потвърждаване на допълнителна подкрепа

Заявление до РЦПППО за удължаване на допълнителна подкрепа

Заявление за оценяване от специалисти на РЦПППО при липса на екип

Заявление за отлагане от І клас

Заявление за провеждане на консултации и индивидуални терапевтични сесии с деца и ученици със СОП

Заявление от родител за ЦСОП

Заявление от родител за специално училище

Заявление от директор на училище/ДГ за допълнителна подкрепа от РЦПППО

Заявление от родител за насочване след VІІ клас

Оценка:

Насоки за прилагане на карта за функционална оценка

Карта за функционална оценка на индивидуалните потребности на дете или ученик със специални образователни потребности и с хронични заболяване на основата на ICF-CY – кратка

Карта за функционална оценка на индивидуалните потребности на дете или ученик със специални образователни потребности и с хронични заболяване на основата на ICF-CY – пълна

Оценка от психолог /Приложение 1/

Оценка от логопед /Приложение 2/

Оценка от ресурсен учител /Приложение 3/

Оценка от общообразователен педагог /Приложение 4/

Индивидуална учебна програма по предмет /Матр-Инд-уч-прогр- празна бланка/

Ранна скринингова оценка и насоки за стимулиране развитието на тригодишните деца

Бланка – Скрининг тест

Инструмент за идентифициранена маркери на риск при деца и ученици

Инструмент за откриване на дарби и за определяне на възможности за стимулирането им.

Документи на Екип за подкрепа на личностното развитие /ЕПЛР/

План за подкрепа

Предложение на екип за насочване в ЦСОП

Протокол преминаване на дете/ученик в друга образователна институция