Педагогически специалисти:

Община Търговище:

Община Попово и Опака:

Община Омуртаг и Атоново:

Непедагогически кадри: