2022-2023 учебна година

 • От 20.07. до 21.07.2023 г., четирима педагогически специалисти от Регионалния център участваха в две онлайн обучения по покана на Сдружение „Тацитус“ на средните теми: „Специализирани терапии, свързани с диагнозите генерализирани разстройства на развитието– съвременен подход, основан на доказателствата“ и „Как да се повиши достъпа до специализирана здравна услуга на децата с аутизъм – рутинните прегледи и изследвания.“ Лектори: д-р Веселина Колева, началник на Клинична лаборатория „Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда“ и д-р Йордан Йорданов – лекар по Дентална медицина, Токуда.
 • На 12.07. 2023 г., двадесет и шест педагогически специалисти, членове на РЕПЛР към Регионалния център, участваха в обучение на тема: „Карта за функционалната оценка на индивидуалните потребности на деца и ученици със специални образователни потребности и с хронични заболявания на основата на ICF-CY“, представена от психолог, логопед и ресурсен учител от Центъра.
 • От 08.07. до 09.07.2023г., двама педагогически специалисти от Регионалния център участваха в присъствено обучение- част от обучителна програма за създаване на екип от специалисти, експерти по допълваща и алтернативна комуникация (ДАК), организирано от Фондация „АСИСТ-Помагащи технологии“ в партньорство с Уницеф- България и с подкрепата на Дирекция „Приобщаващо образование“ на МОН, на тема „Алтернативни методи за достъп до компютър“.
 • На 07.07.2023 г., двадесет и осем педагогически специалисти от Регионалния център посетиха Карин дом гр. Варна, където участваха в обучение, на тема: „Сензорно-моторни занимания. Стимулиране на децата в детската градина, училище или у дома“, с обучители Андреас Андреу, кинезитерапевт и Илияна Добрева, ерготерапевт.
 • От 06.07. до 08.07.2023 г., директор и психолог от Регионалния център проведоха обучение на тридесет и един педагогически специалисти от I ОУ “ Христо Ботев“ гр. Търговище, на тема: „ Burnout- същност и оценка на професионалното прегаряне и възможности за превенция.“, лектори Христо Христов и Татяна Антонова.
 • На 07.07.2023 г., двадесет и осем педагогически специалисти от Регионалния център посетиха Карин дом гр. Варна, където участваха в обучение, на тема: „Сензорно-моторни занимания. Стимулиране на децата в детската градина, училище или у дома“, с обучители Андреас Андреу, кинезитерапевт и Илияна Добрева, ерготерапевт.
 • От 06.07. до 08.07.2023 г., директор и психолог от Регионалния център проведоха обучение на тридесет и един педагогически специалисти от I ОУ “ Христо Ботев“ гр. Търговище, на тема: „ Burnout- същност и оценка на професионалното прегаряне и възможности за превенция.“, лектори Христо Христов и Татяна Антонова.
 • От 05.07. до 07.07.2023 г., един заместник-директор от Регионалния център участва в обучение, организирано от РУО-Търговище, на тема: „Статут, права и задължения на педагогическия и непедагогическия персонал според уредбата на ЗПУО“ с лектор адв. Янко Янков от „Център за обучение и квалификация на педагогически специалисти“, ООД, гр. София.
 • На 03.07.2023 г., петдесет и трима педагогически специалисти от Регионалния център участваха във вътрешноинституционална квалификация – тренинг, на тема: „Подобряване на ефективността на екипната работа“, проведен от Татяна Антонова и Ивелина Русева, психолози от Центъра.
 • На 30.06.2023 г. четирима педагогически специалисти от Регионалния център участваха в две онлайн обучения на следните теми: „Необходими предпоставки за деца с аутизъм, за да бъдат включени в училищната система. Приложен поведенчески анализ- АВА. Обучение за необходимите умения в училище“ и „Подобряване на социализацията на деца с аутизъм с типично развиващи се връстници в училище“ с лектори Бояна Аршич, BCBA супервайзор в „Тацитус“ и Мина Енева, по покана на Сдружение „Тацитус“.
 • На 23.06.2023 г. двама логопеди и двама ресурсни учители от Регионалния център участваха в конференция на тема „Представяне на материали, разработени в рамките на проекти STREAM и TutoDYS“ по покана на Асоциация Дислексия- България в гр. Русе.
 • На 10.06.2023 г. осем педагогически специалисти от Регионалния център присъстваха на въвеждаща лекция на д-р Гергана Маркова, специалист детско развитие на тема: „Ритмични движения за училищна готовност“.
 • От 09.06. до 10.06.2023 г. четирима педагогически специалисти от Регионалния център участваха в международна конференция на тема: „Аутистичен спектър- съвременни диагностични и терапевтични насоки“, проведена в гр. София.
 • От 08.06. до 09.06.2023 г. двама психолози от Регионалния център участваха в обучение на ментори за програма за превенция на насилието и тормоза в училище “Стъпки заедно”, организирано от Уницеф -България и проведено в гр. София.
 • От 05.06. до 12.07.2023 г. двама педагогически специалисти от Регионалния център участваха в онлайн обучителна програма за създаване на екип от специалисти- експерти по допълваща и алтернативна комуникация (ДАК), организирано от Фондация „АСИСТ- Помагащи технологии“ в партньорство с Уницеф – България и с подкрепата на Дирекция „Приобщаващо образование“ на МОН.
 • От 28.04. до 29.04.2023 г. четиридесет педагогически специалисти от Регионалния център участваха в тренинг на тема „Burnout-синдром в подкрепящите професии- възможности за превенция и супервизия“ с лектор проф. д-р Севджихан Еюбова от ШУ „Еп. К. Преславски“, гр. Шумен.
 • На 19.04.2023 г. ресурсен учител, логопеди и психолог от Регионалния център участваха онлайн в продължение на обучение за функционалната оценка на специалните образователни потребности, базирана на ICF-CY.
 • На 16.04.2023 г. един заместник-директор и един ресурсен учител от Регионалния център участваха в онлайн уебинар, организиран от Център за творческо обучение на тема “STEM решения за приобщаващо образование“.
 • От 07.04. до 08.04.2023 г. директорът, един рехабилитатор на слуха и говора и един педагогически специалист от Регионалния център участваха в шестото издание на интердисциплинарна научна конференция „Мултифасетен поглед върху детското развитие“ на тема„ Пътят на пациента“, проведена в гр. Пловдив. Г-н Христов, директор на институцията, представи постер на тема: „Провеждане на терапия в мобилна солна стая от специалистите от РЦПППО – обл. Търговище“, а г-жа Росица Шайкова, рехабилитатор на слуха и говора, представи постер на тема: “Идентифициране на проблеми със слуха в ранна детска възраст с диагностичен тимпанометър Interacoustics Titan Diagnostic“.
 • От 21.03. до 23.03.2023 г. ресурсен учител, логопеди и психолог от Регионалния център, участваха в обучение за функционалната оценка по проект BG05М2ОР001- 3.018-001 „Подкрепа за приобщаващо образование“, финансиран по Оперативна програма „ Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 -202№ г. „Разработване на карта за функционална оценка на индивидуалните потребности на децата и учениците със специални образователни потребности и с хронични заболявания във връзка с прилагането на Международната квалификация за функционирането на човека, уврежданията и здравето на деца“. Обучението беше организирано от РЦПППО – София – град и се проведе в хотел Контеса – гр. Шумен.
 • От 02.03. до 04.03.2023г. директорът, заместник-директорите и двадесет и пет педагогически специалисти от Регионалния център съвместно с двадесет и шест специалисти от РЦПППО – обл. Силистра участваха в обучение на тема „Как да се възстановим след прегарянето (BURNOUT)?“ с лектор Геомил Георгиев – обучител във фондация „Изкуството да живееш“.
 • От 01.03. до 02.03.2023 г. един рехабилитатор на слуха и говора от Регионалния център участва в работна среща във връзка с отбелязване на Световния ден на слуха 3 март, организирана от РЦПППО – област Ямбол. Презентацията на г-жа Росица Шайкова, представена пред рехабилитаторите на слуха и говора от регионалните центрове в страната, беше на тема: „Ранна диагностика и интерактивни ресурси за работа с деца и ученици със специални образователни потребности“.
 • На 11.02.2023 г. четирима педагогически специалисти от Регионалния център участваха в онлайн уебинар на РААБЕ България на тема: “Приказкотерапия или как чрез приказката да създадем позитивна среда на децата в детската градина“ с лектор д-р Виолета Тончева-Златкова.
 • На 07.02.2023 г. трима ресурсни учители от Регионалния център участваха в Европейска конференция на тема „Ресурсните учители и специалните образователни потребности в приобщаващото образование“, организирана от РЦПППО – София – град .
 • На 30.01.2023 г. петнадесет педагогически специалисти от Регионалния център участваха в информационна среща с холистичен терапевт Дорина Ташева на тема: “Психоаромотерапия“.
 • На 27.01.2023 г. директорът на Регионалния център участва в информационен ден за представяне на дейности по проект „Образование за утрешния ден“, организиран от РУО – Търговище. На събитието бяха представени единна електронна платформа за образователни услуги и съдържание „Дигитална раница“ и образователните възможности на MozaBook.
 • От 16.12. до 18.12.2022 г. двадесет и седем педагогически специалисти от Регионалния център участваха във вътрешноинституционална квалификация- обучителен семинар на следните теми: „Аномалии при проговарянето“, „Заключени в екрана“, „ Еlectronic screen syndrome“, „Билингвизъм- видове билингвизъм и техните особености“, „Агресията- видове, причини и проявления. Техники за справяне с агресията“.
 • На 16.12.2022 г. по проект „Глас за всяко дете“, в който РЦПППО – обл. Търговище е партньор на УНИЦЕФ, екип обучители от Центъра проведе информационен семинар за Допълваща и алтернативна комуникация (ДАК). Специалисти представиха възможности за подобряване общуването на деца със затруднения и практическото приложение на безплатен софтуер за ДАК – Cboard. Семинарът се проведе в Първо начално училище „Христо Смирненски в гр. Омуртаг и в него участваха директори и петнадесет общообразователни учители от училищата и детските градини в община Омуртаг.
 • На 07.12.2022 г. заместник-директор, трима ресурсни учители и един рехабилитатор на слуха и говора от Регионалния център участваха в регионална среща- представяне на платформата podkrepime.mon.bg. РЦПППО – област Търговище бе домакин на регионалната среща. В събитието участваха представители от регионалните центрове в Русе, Силистра, Разград, Шумен, Велико Търново, Добрич, Габрово. Срещата протече в два модула: Представяне на функционалността на платформата и Уъркшоп за разработване на обучителни материали.
 • На 03.12.2022 г. осем педагогически специалисти от Регионалния център участваха в онлайн обучение
  на фондация „Сиввена Пловдив“ на тема: “Терапия чрез изкуство. Практическа арт терапия при деца с емоционално-поведенчески нарушения“ с лектор доц. д-р Александра Иванова.
 • На 03.12.2022 г. двама педагогически специалисти от Регионалния център участваха в информационен
  семинар на тема: „Силата на етеричните масла“ с лектори Дора Мария Ташева, сертифициран аромотерапевт, Милена Димова, уелнес консултант на Дотерра в Англия, Бояна Ефе, уелнес консултант на Дотерра в гр. Търговище.
 • На 01.12.2022 г. дванадесет педагогически специалисти от Регионалния център участваха в обучение на тема „Гражданско образование“ с лектор адвокат Димитрина Георгиева. Обучението беше организирано от РЦПППО – обл. Търговище и СРС и РСО „Подкрепа“ гр. Търговище.
 • От 17.11. до 19.11.2022 г. директорът, двама заместник-директори, психолог, логопед, рехабилитатор на слуха и говора, ресурсен учител и сензорен терапевт от Регионалния център участваха в национален форум на тема: „Нашето участие в приобщаването- успехът в действие“, организиран от РЦПППО – обл. Силистра и ЦСОП, гр. Силистра. Г-н Христов, директор на институцията, представи „Специализирана занималня за деца със специални образователни потребности“. Росица Шайкова, рехабилитатор на слуха и говора, представи „Работа с уред за измерване на слуха“, а Мария Димитрова, логопед в Центъра, представи „Високотехнологични средства за ДАК“.
 • От 17.11. до 18.11.2022 г. един психолог от Регионалния център участва в обучение на тема “Разпознаване на агресията сред деца, юноши и техните семейства. Психологични техники за оценка и адаптивно справяне“ с лектор Георги Кирилов, психолог от „Спектра Консулт“ ООД, гр. София. Двудневното обучение включваше теоретични и практически модули: „Рискови фактори, имащи отношение към агресивното поведение на при деца и юноши“, „ Агресивно поведение, видове агресия и разпознаване на агресивни прояви“, „Базови психологични техники за оценка и адаптивно справяне с агресивно поведение при деца и юноши“ и др.
 • На 17.11.2022 г. един ресурсен учител от Регионалния център участва в обучение за координатори по платформата Информационна система за приобщаващо образование по Национална програма “Предоставяне на съвременни условия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в институции в системата на предучилищното и училищното образование”, модул “Електронна платформа за допълнителната подкрепа за личностно развитие”, организирана от РЦПППО – София -град..
 • От 14.11. до 15.11.2022 г. директорът и осем педагогически специалисти от Регионалния център участваха в „Трета международна конференция за аутизъм и форум за качеството на социалните услуги в България“ под патронажа на вицепрезидента на Република България г-жа Илияна Йотова. Конференцията е организирана от Сдружение „Аутизъм Днес“ и с подкрепата на Фонд „Социална закрила“.
 • От 11.11. до 13.11.2022 г. десет педагогически специалисти от Регионалния център участваха в Четвъртата международна конференция “Допълваща и алтернативна комуникация”, проведена онлайн, на тема: “ДАК през целия живот.“ Конференцията се организира от фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“ с финансовата и организационна подкрепа на UNICEF България, както и с организационната подкрепа на Министерството на образованието и науката, Държавна агенция за закрила на детето и със съдействието на Международната асоциация по допълваща и алтернативна комуникация (ISAAC).
 • На 30.10.2022 г., директорът на Регионалния център проведе обучение на педагогически специалисти от ДГ №3 „Здравец“ гр. Търговище, на тема: „Специфични аспекти на приобщаващото образование.“
 • От 29.10. до 30.10. 2022 г., директорът и един психолог от Регионалния център проведоха обучение на тридесет и пет педагогически специалисти от I ОУ “Христо Ботев“ гр. Търговище, на теми: „Специфични аспекти на приобщаващото образование.“ и „Стресът в класната стая. Професионално прегаряне“.
 • От 28.10. до 29.10.2022 г. тридесет и осем педагогически специалисти от Регионалния център участваха във вътрешноинституционална квалификационна дейност методическо подпомагане на тема: „Споделяне на опит и успешни модели на работа при осъществяване на допълнителна подкрепа“. Христо Христов и Станимир Стефанов презентираха: „Техники за ориентиране и мобилност при зрително затруднени деца и ученици“ и „Споделяне на добри практки от европейската обмяна на опит“. „Работа с интерактивен под“ беше представена от Фехим Алиев, а темата „Междуинституционална работа по случаи на домашно насилие“ беше представена от г-жа Валентина Иванова, ресурсен учител в Центъра.
 • От 21.10. до 23.10.2022 г. двама психолози от Регионалния център участваха в обучение на
  специалисти за междуинституционална работа на тема: „Работа по случаи на домашно насилие“, организирано от „Асоциация НАЯ” гр.Търговище.
 • От 12.10. до 14.10.2022 г. един рехабилитатор на слуха и говора от Регионален център участва в
  научна конференция на тема: „Жестовият език в образованието и науката“ с лектори от Хумболтовия университет в Берлин – Германия, Университета Галодет в САЩ и Института по жестов език в Канада. Конференцията беше организирана от Министерството на образованието и науката в партньорство с фондация „Заслушай се“ и с Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град.
 • От 27.09. до 30.09.2022 г. директор и заместник-директор участваха в Третата национална конференция по ориентиране и мобилност тема: „Нови предизвикателства и практически опит в обучението по ориентиране и мобилност“ с лектор проф. д.п.н. Владимир Радулов, проф. д.п.н. Мира Цветкова – Арсова и специалисти, работещи със зрително затруднени деца и ученици. Конференцията е организирана от Съюз на слепите в Българи, Национален център за рехабилитация на слепи и Българска асоциация за обучение на зрително затруднени деца.
 • На 26.09.2022 г. седемнадесет педагогически специалисти от Регионалния център участваха в онлайн уебинар на тема: „Как да направим часовете си по-атрактивни с помощта на Уча се?“.
 • От 29.08. до 04.09.2022 г. четиридесет и двама педагогически специалисти от Регионалния център
  участваха в обмяна на опит със специалисти от Медицински център ADELI в Словакия и педагози от Детски интеграционен център в гр. Прага на тема: „Споделяне на добри практики и европейска обмяна на опит“.

2021-2022 учебна година

Обучения 2021-2022 учебна година

2020-2021 учебна година

Обучения 2020-2021 учебна година

2019-2020 учебна година

Обучения 2019-2020 учебна година

2018-2019 учебна година

Обучения 2018-2019 учебна година

2017-2018 учебна година

Обучения 2017-2018 учебна година

2016-2017 учебна година

Обучения 2016-2017 учебна година

2015-2016 учебна година

Обучения 2015-2016 учебна година

2014-2015 учебна година

Обучения 2014-2015 учебна година

2013-2014 учебна година

Обучения 2013-2014 учебна година

2012-2013 учебна година

Обучения 2012-2013 учебна година

2011-2012 учебна година

Обучения 2011-2012 учебна година

2010-2011 учебна година

Обучения 2010-2011 учебна година

2009-2010 учебна година

Обучения 2009-2010 учебна година

2008-2009 учебна година

Обучения 2008-2009 учебна година

2007-2008 учебна година

Обучения 2007-2008 учебна година

2006-2007 учебна година

Обучения 2006-2007 учебна година