1. Общи данни

  • Адрес: Държ.: България, гр. Търговище, пощ. код: 7700,  ул. ”Герлово”, № 1 
  • Телефон служебен: 0601/64464
  • E-mail: hristov_dir@rcpppo-tg.com; hristov_ig@abv.bg
  • Мобилен телефон: 0878511996
  • Социална мрежа/чат Потребителско име:  Христо Христов; hristov_ig

2. Професионален опит

януари 1, 2019

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Търговище
7700 гр. Търговище, ул. ”Кюстенджа” № 89 А, тел: 0601 / 6 44 64, https://www.rcpppo-tg.com/ , e-mail: office@rcpppo-tg.com

Директор – организира, контролира и отговаря за цялостната дейност на институцията.

януари 1, 2019
януари 1, 2019

Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности – Търговище
7700 гр. Търговище, ул. ”Кюстенджа” № 89 А, тел: 0601 / 6 44 64, http://rc-tg.ucoz.com, e-mail:resursencentar_tg@abv.bg

Директор – организира, контролира и отговаря за цялостната дейност на институцията.

януари 1, 2019
януари 1, 2019

Регионален инспекторат по образованието – Търговище
7700 гр. Търговище, ул. „Ив. Вазов“ 1, ет. 2, ПК 202
0601 / 6 28 37, факс 0601 / 6 33 19 e-mail: riotg@abv.bg

На граждански договор като отговарящ за интеграцията на деца и ученици със СОП и специалните училища от област Търговище.

януари 1, 2019
януари 1, 2019

Помощно училище – интернат
с. Давидово, обл. Търговище

Пом. директор – подпомага организирането, контролирането и изпълнението на цялостната дейност на институцията.

януари 1, 2019
януари 1, 2019

Помощно училище – интернат
с. Давидово, обл. Търговище

Учител по история и география

януари 1, 2019

3. Образование и обучение

януари 1, 2019

ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Велико Търново

Диплома за висше образование рег. №18119 по специалността История и география

януари 1, 2019
януари 1, 2019

ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Велико Търново

Удостоверение за придобита специалност рег.№ № 952 / 03.1993 г. по специалността Риторика и ораторско майсторство с квалификация Преподавател / лектор и методист / по риторика и ораторско майсторство

януари 1, 2019
януари 1, 2019

ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Велико Търново

Диплома рег. № 916 / 20.09.1994 г. по специалността Олигофренопедагогика

януари 1, 2019
януари 1, 2019

Тракийски университет гр.Стара Загора

Свидетелство за професионално-педагогическа специализация рег. № 5188 / 12.1997 г. по специалността Дефектология

януари 1, 2019
януари 1, 2019

ЦИУУ към СУ гр. София

Свидетелство за втора професионално-квалификационна степен рег. № 605 / 20.10.1999 г. /имам и предходните/

януари 1, 2019
януари 1, 2019

ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Велико Търново

Допълнителна професионална квалификация по психология

януари 1, 2019

4. Квалификация

Индивидуална карта за квалификация /линк

5. Лични умения и компетентности

6. Професионални умения и компетентности

7. Любим цитат или мото

“Всеки си има негова истина. Добре е да я разберем, но не е задължително да я приемаме.”