1. Общи данни

  • Адрес: Държ.: България, гр. Антоново, пощ. код: 7970, ул. ”Катя Димитрова”, № 9
  • Телефон служебен: 0601/64464
  • E-mail: tara_9@abv.bg
  • Мобилен телефон: 0894447554
  • Социална мрежа/чат Потребителско име: Tania Dimitrova

2. Професионален опит

януари 1, 2019

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Търговище,
7700 гр. Търговище, ул. ”Кюстенджа” № 89 А, тел: 0601/6 44 64, https://www.rcpppo-tg.com/, e-mail: office@rcpppo-tg.com

Ресурсен учител

януари 1, 2019
януари 1, 2019

Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности – Търговище,
7700 гр. Търговище, ул. ”Кюстенджа” № 89 А, тел: 0601/6 44 64, http://rc-tg.ucoz.com, e-mail: resursencentar_tg@abv.bg

Ресурсен учител

януари 1, 2019
януари 1, 2019

СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Антоново

Възпитател

януари 1, 2019
януари 1, 2019

СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Антоново

Педагогически съветник

януари 1, 2019

3. Образование и обучение

януари 1, 2019

ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Велико Търново

Диплома за висше образование Образователно – квалификационна степен: Бакалавър Специалност: Философия Професионална квалификация: Философ, учител по дисциплините от философския цикъл Регистрационен № 66252/2010 г. Серия ВТУ – 2010

януари 1, 2019
януари 1, 2019

ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Велико Търново

Диплома за висше образование Образователно – квалификационна степен: Магистър Специалност: Психология Професионална квалификация: Психолог Регистрационен № 76635/7 април 2014 г. Серия ВТУ – 2014

януари 1, 2019
януари 1, 2019

ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Велико Търново

Диплома за висше образование
Образователно – квалификационна степен: Магистър Специалност: Предучилищна и начална училищна педагогика Професионална квалификация: Педагог, детски и начален учител Регистрационен № 85177/14 декември 2016 г. Серия ВТУ – 2016

януари 1, 2019
януари 1, 2019

Тракийски университет гр. Стара Загора

Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите Свидетелство за пета Професионално – квалификационна степен Регистрационен № 26384/4 ноември 2019 г. Серия ТрУ – 2019

януари 1, 2019

4. Квалификация

Индивидуална карта за квалификация /линк

5. Лични умения и компетентности

6. Професионални умения и компетентности

7. Любим цитат или мото

„Всичко тече” – Хераклит