1. Общи данни

  • Адрес: Държ.: България, гр. Попово, пощ. код: 7800, ул. „Цар Асен“ № 26
  • Телефон служебен: 0601/64464
  • E-mail: antonova76@abv.bg

2. Професионален опит

януари 1, 2019

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Търговище,
7700 гр. Търговище, ул. ”Кюстенджа” № 89 А, тел: 0601/6 44 64, https://www.rcpppo-tg.com/, e-mail: office@rcpppo-tg.com

Ресурсен учител

януари 1, 2019
януари 1, 2019

ДГ “Слънце“, гр. Попово

Ресурсен учител

януари 1, 2019
януари 1, 2019

ЦНСТДБУ, гр. Попово

Социален работник

януари 1, 2019
януари 1, 2019

ЦСОП, гр. Търговище

Учител

януари 1, 2019
януари 1, 2019

ОУ “Свети Климент Охридски“, гр. Попово

Ресурсен учител

януари 1, 2019
януари 1, 2019

Ресурсен Център, гр. Варна

Ресурсен учител

януари 1, 2019

3. Образование и обучение

януари 1, 2019

СУ “Св.Климент Охридски“ – София

Департамент за информация и усъвършенстване на учители. Свидетелство за ПЕТА професионалноквалификационна степен. Серия СУ № 012501, Рег. № 16211/02.10.2017 г.

януари 1, 2019
януари 1, 2019

ШУ “Епископ Константин Преславски“

Диплома за висше образование серия ШУ2018, рег. № 50624/24.04.2018 г. Диагностика и корекция на комуникативните нарушения. Логопед. Учител на деца с езиково-говорни нарушения.

януари 1, 2019
януари 1, 2019

Специализация „Психология“

януари 1, 2019
януари 1, 2019

ШУ “Епископ Константин Преславски“

Диплома за висше образование серия ШУ-2000 рег. № 042313 Специална педагогика; Учител в помощна детска градина и начална училищна степен на помощно училище; МАГИСТЪР

януари 1, 2019

4. Квалификация

Индивидуална карта за квалификация /линк

5. Лични умения и компетентности

6. Професионални умения и компетентности

7. Любим цитат или мото

„Децата не са книжки за оцветяване. Не ги изпълвайте с любимите си цветове“ Халед Хосейни