1. Общи данни

  • Адрес: Държ.: България, гр. Търговище, пощ. код: 7700, ул. ”Здравец”, № 1 
  • Телефон служебен: 0601/64464
  • E-mail: krasita_9  @abv.bg
  • Мобилен телефон:  0897817152
  • Социална мрежа/чат Потребителско име: красимира куцарова

2. Професионален опит

януари 1, 2019

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Търговище,
7700 гр. Търговище, ул. ”Кюстенджа” № 89 А, тел: 0601/6 44 64, https://www.rcpppo-tg.com/, e-mail: office@rcpppo-tg.com

Зам.- директор по учебната дейност – подпомага планирането, организирането и контрола на дейностите, свързани с изпълнение на държавната политика в областта на приобщаващото образование и осигуряване на допълнителна подкрепа за личностното развитие на деца и ученици със специални образователни потребности и изпълнява функциите на Координатор на Сектор „Ресурсно подпомагане и прилагане на терапевтични програми на деца и ученици със специални образователни потребности“ – организира и координира дейността на сектора.

януари 1, 2019
януари 1, 2019

Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности – Търговище,
7700 гр. Търговище, ул. ”Кюстенджа” № 89 А, тел: 0601/6 44 64, http://rc-tg.ucoz.com, e-mail: resursencentar_tg@abv.bg

Пом. директор – подпомага организирането, контролирането и изпълнението на цялостната дейност на институцията.

януари 1, 2019
януари 1, 2019

Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности – Търговище,
7700 гр. Търговище, ул. ”Кюстенджа” № 89 А, тел: 0601/6 44 64, http://rc-tg.ucoz.com, e-mail: resursencentar_tg@abv.bg

Ресурсен учител

януари 1, 2019
януари 1, 2019

Помощно училище – интернат „Кирил и Методий”, с. Давидово, обл. Търговище

Учител ресурсно обучение

януари 1, 2019
януари 1, 2019

Помощно училище – интернат „Кирил и Методий”, с. Давидово, обл. Търговище

Начален учител

януари 1, 2019
януари 1, 2019

Помощно училище – интернат „Кирил и Методий”, с. Давидово, обл. Търговище

Възпитател

януари 1, 2019
януари 1, 2019

Помощно училище ”Д-р Петър Берон”, гр. Търговище, обл. Търговище

Възпитател

януари 1, 2019
януари 1, 2019

ОУ „Н. Й. Вапцаров”, с. Черковна, обл. Търговище

Възпитател

януари 1, 2019
януари 1, 2019

III ОУ „Петко Р. Славейков”, гр. Търговище, обл. Търговище

Начален учител

януари 1, 2019
януари 1, 2019

III ОУ „Петко Р. Славейков” , гр. Търговище, обл. Търговище

Възпитател

януари 1, 2019
януари 1, 2019

Помощно училище – интернат „Кирил и Методий”, с. Давидово, обл. Търговище

Възпитател

януари 1, 2019
януари 1, 2019

III ОУ „Петко Р. Славейков”, гр. Търговище, обл. Търговище

Възпитател

януари 1, 2019
януари 1, 2019

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” , с. Драгановец, обл. Търговище

Начален учител

януари 1, 2019
януари 1, 2019

Помощно училище – интернат „Кирил и Методий”, с. Давидово, обл. Търговище

Възпитател

януари 1, 2019

3. Образование и обучение

януари 1, 2019

ШУ „Епископ Константин Преславски” гр. Шумен на образователно квалификационна степен бакалавър

Диплома за висше образование по специалност Начална училищна педагогика серия ШУ-2000 рег. № 14180/2000 г.

януари 1, 2019
януари 1, 2019

СУ „Св. Климент Охридски” гр. София, Департамент за информация и усъвършенстване на учители

Свидетелство за професионална квалификация по специалност Начална училищна педагогика на деца с интелектуална недостатъчност с рег. № 6395/14.11.2003 г.

януари 1, 2019
януари 1, 2019

ШУ „Епископ Константин Преславски” Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите – Варна

Свидететлство за пета професионално – квалификационна степен рег. № 7203/ 28.10.2008 г.

януари 1, 2019
януари 1, 2019

ШУ „Епискап Константин Преславски” гр. Шумен

Диплома за висше образование образователно-квалификационна степен магистър по специалност Управление на образованието серия ШУ-2011 рег. №138160

януари 1, 2019

4. Квалификация

Индивидуална карта за квалификация /линк

5. Лични умения и компетентности

6. Професионални умения и компетентности

7. Любим цитат или мото

“Всяка промяна е трудна в началото, объркана в средата и прекрасна накрая.”
“Поддържай духа, радостта и любопитството си.”