1. Общи данни

  • Адрес: Държ.: България, гр. Попово, пощ. код: 7800, ул. ”Гаговска”, № 22
  • Телефон служебен: 0601/64464
  • E-mail: ruseva_ivelina@abv.bg
  • Мобилен телефон: 0893387063
  • Социална мрежа/чат Потребителско име: Ivelina Ruseva

2. Професионален опит

януари 1, 2019

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Търговище,
7700 гр. Търговище, ул. ”Кюстенджа” № 89 А, тел: 0601/6 44 64, https://www.rcpppo-tg.com/, e-mail: office@rcpppo-tg.com

Психолог – Диагностика, консултиране, индивидуална и групова терапевтична работа, невротренинг и вестибуларен биофидбек – терапия на деца и ученици със соп, водене на групи за социални умения, консултиране на родители и учители.

януари 1, 2019
януари 1, 2019

ЕТ „Пламко – П. Георгиев“, гр. Попово 7800, ул. „Славянска“ № 2

Служител Човешки ресурси – подбор на персонал, изготвяне и управление на система за мотивация на персонала, индивидуално и групово консултиране на служители и мениджъри, обучения и развитие на екипи.

януари 1, 2019
януари 1, 2019

Община Попово, гр. Попово 7800, пл. „3-ти март“ № 1

МКБПППМН – гр. договор; Член на МКБПППМН – учатие в заседания на МК, работа по програми на МК, участие във възпитателни дела, консултиране, диагностика, оценка на малолетни и непълнолетни – контингент на МК, индивидуална и групова терапевтична работа, водене на групи за социални умения, консултиране на родители и учители, обществени възпитатели.

януари 1, 2019
януари 1, 2019

Звено ДВУИ и ЗЖ, с. Медовина, общ. Попово

Психолог – диагностика, индивидуално и групово консултиране на потребители и семействата им,изготвяне на индивидуални програми за развитие, участие в изготвяне на трудотерапевтични програми, водене на групи са социални умения и др.

януари 1, 2019
януари 1, 2019

ОУ „Любен Каравелов“, гр. Попово 7800, ул. „Цар Освободител“ № 17

Педагогически съветник – индивидуално и групово консултиране на ученици, учители и родители, диагностика, посредничество.

януари 1, 2019
януари 1, 2019

ПГСС, гр. Попово 7800, ул. „Раковска“ № 1

Учител – организация и провеждане на учебен процес физика и астрономия, психология и логика.

януари 1, 2019
януари 1, 2019

ІІ СОУ „Климент Охридски“, гр. Попово 7800, ул. ”Райна Княгиня“ № 3

Възпитател – организация на самоподготовка и отдих.

януари 1, 2019

3. Образование и обучение

януари 1, 2019

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” гр. Шумен

Диплома № 6637/1991 г. от ШУ „К. Преславски“ учител по химия и физика.

януари 1, 2019
януари 1, 2019

ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Велико Търново

Диплома № 48782/2005 г. от ВТУ „СВ. св. Кирил и Методий“ ОКС Магистър, специалност Психология, Професионална квалификация Психолог.

януари 1, 2019
януари 1, 2019

ЦК – ВТУ ”Св. св. Кирил и Методий” гр. Велико Търново

Свидетелство за допълнителна професионална квалификация № 4808/2008 г. от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ ЦК; Професионална квалификация Психолог – консултант.

януари 1, 2019
януари 1, 2019

V ПКС ШУ ”Епископ Константин Преславски”

ДИПКУ Варна Свидетелство за ПКС № 7434/2008 г. от ДИПКУ Варна.

януари 1, 2019

4. Квалификация

Индивидуална карта за квалификация /линк

5. Лични умения и компетентности

6. Професионални умения и компетентности

7. Любим цитат или мото

„Ако не помагаш, не вреди!”