1. Общи данни

  • Адрес: Държ.: България, гр. Търговище, пощ. код: 7700, ул. ”Бистрица”, № 2
  • Телефон служебен: 0601/64464
  • E-mail: ivelina_tg71 @abv.bg
  • Мобилен телефон: 0897817149
  • Социална мрежа/чат Потребителско име: ivelina georgieva; i_georgieva71

2. Професионален опит

януари 1, 2019

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Търговище,
7700 гр. Търговище, ул. ”Кюстенджа” № 89 А, тел: 0601/6 44 64, https://www.rcpppo-tg.com/, e-mail: office@rcpppo-tg.com

Логопед – отговаря на потребностите от осъществяването на държавната политика в областта на приобщаващото образование и осигуряване на допълнителна подкрепа за личностното развитие на деца и ученици със специални образователни потребности. Координира, консултира, диагностицира и оказва методическа дейност в областта на приобщаващото образование и допълнителната подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

януари 1, 2019
януари 1, 2019

Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности – Търговище,
7700 гр. Търговище, ул. ”Кюстенджа” № 89 А, тел: 0601/6 44 64, http://rc-tg.ucoz.com, e-mail: resursencentar_tg@abv.bg

Логопед – отговаря на потребностите от осъществяването на държавната политика в областта на приобщаващото образование и осигуряване на допълнителна подкрепа за личностното развитие на деца и ученици със специални образователни потребности. Координира, консултира, диагностицира и оказва методическа дейност в областта на приобщаващото образование и допълнителната подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

януари 1, 2019
януари 1, 2019

Помощно училище – интернат, с. Давидово, обл. Търговище

Ресурсен учител

януари 1, 2019
януари 1, 2019

Помощно училище – интернат, с. Давидово, обл. Търговище

Възпитател

януари 1, 2019
януари 1, 2019

ПУ Д-р П. Берон гр. Търговище

Възпитател

януари 1, 2019
януари 1, 2019

СОУ за ДУС гр. Търговище

Възпитател

януари 1, 2019
януари 1, 2019

Основно училище с. Драгановец, общ. Търговище

Начален учител

януари 1, 2019
януари 1, 2019

Основно училище с. Макариополско, общ. Търговище

Начален учител

януари 1, 2019

3. Образование и обучение

януари 1, 2019

ППИ гр. Русе

Начална училищна педагогика Учител в начален курс Удостоверение за придобита специалност рег.№2960/161

януари 1, 2019
януари 1, 2019

ШУ „Константин Преславски” гр. Шумен

Удостоверение за придобита специалност рег. № 11838 / 25.10.1996 г. по специалността Специална педагогика-логопедия с квалификация Учител логопед в логопедичен кабинет към ДГ и училища

януари 1, 2019
януари 1, 2019

ДИУУ гр. София към СУ гр. София

рег. № 8504 / 29.05.2007 г. по специалността Обучение на деца със интелектуална недостатъчност, Професионална квалификация за работа с ДИН, Учител-логопед на деца с интелектуална недостатъчност

януари 1, 2019
януари 1, 2019

Частна езикова школа СКАЙ гр. Търговище

Английски език Професионална квалификация по английски език А1-А2

януари 1, 2019
януари 1, 2019

РЦ на НПЦ гр. Търговище

Умения за работа с ИКТ Начална компютърна грамотност

януари 1, 2019

4. Квалификация

Индивидуална карта за квалификация /линк

5. Лични умения и компетентности

6. Професионални умения и компетентности

7. Любим цитат или мото

“Говори своята истина.”
“Играта е работата на детето.”