1. Общи данни

  • Адрес: Държ.: България, гр. Омуртаг, пощ. код: 7900, ул. ”Генералска”, № 28
  • Телефон служебен: 0601/64464
  • E-mail: desiivanova1984@abv.bg
  • Мобилен телефон: 0876591991
  • Социална мрежа/чат Потребителско име: Десислава Иванова

2. Професионален опит

януари 1, 2019

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Търговище,
7700 гр. Търговище, ул. ”Кюстенджа” № 89 А, тел: 0601/6 44 64, https://www.rcpppo-tg.com/, e-mail: office@rcpppo-tg.com

Старши ресурсен учител – Отговаря за използване на нови технологии и интерактивни методи на преподаване и учене в работата с деца и ученици със специални образователни потребности – Тоби, Communicator 5 и др. Участва в дейността на РЕПЛР /Регионален диагностичния екип/ към РЦ като ресурсен учител.

януари 1, 2019
януари 1, 2019

Център за специална образователна подкрепа – гр. Търговище, 7700 гр. Търговище, ул. „Кюстенджа“ № 85

Старши учител – Планиране и подготовка на учебния процес. Изграждане на общи знания, умения и ценности във всяка ученическа възраст и чрез всеки предмет. Опазване живота и здравето на децата.

януари 1, 2019
януари 1, 2019

ПУИ „Д-р Петър Берон“ гр. Тъговище, 7700 гр. Търговище, ул. „Кюстенджа“ № 85

Старши учител – Планиране и подготовка на учебния процес. Изграждане на общи знания, умения и ценности във всяка ученическа възраст и чрез всеки предмет. Опазване живота и здравето на децата.

януари 1, 2019
януари 1, 2019

II НУ „Васил Левски“ гр. Омуртаг, 7900 гр. Омуртаг, ул. „Тимок“ № 3

Учител в подготвителна група – Планира, подготвя и провежда възпитателно- образователната дейност на децата. Опазване живота и здравето на децата.

януари 1, 2019
януари 1, 2019

ЕБС – Образование и култура – Омуртаг ЦДГ с. Звездица

Детска учителка – Учител в подготвителна група – Планира, подготвя и провежда възпитателно- образователната дейност на децата. Опазване живота и здравето на децата.

януари 1, 2019

3. Образование и обучение

януари 1, 2019

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ гр. Шумен

Диплома рег. № 22957/2007 г. по специалност Предучилищна и начална училищна педагогика.

януари 1, 2019
януари 1, 2019

ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Велико Търново

Диплома рег. № 71133/09.04.2012 г. по специалност Педагогика на деца със специални образователни потрености.

януари 1, 2019
януари 1, 2019

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ гр. Шумен

Диплома рег. № 47384/04.04.2016 г. по специалност Социална педгогика.

януари 1, 2019
януари 1, 2019

ВТУ ’’Св. Св. Кирил и Методий’’ гр. Велико Търново

Свидетелство за четвърта професионално-квалификационна степен рег.№255/06.11.2017г. /имам и предходното/.

януари 1, 2019

4. Квалификация

Индивидуална карта за квалификация /линк

5. Лични умения и компетентности

6. Професионални умения и компетентности

7. Любим цитат или мото

Човек може да постигне всичко, стига да повярва в него – Наполеон Хил