1. Общи данни

  • Адрес: Държ.: България, гр. Търговище, пощ. код: 7700, ул. „Александър Стамболийски“ № 9
  • Телефон служебен: 0601/64464
  • E-mail: bmb14@abv.bg
  • Мобилен телефон: 0895530292
  • Социална мрежа/чат Потребителско име: Бисер Борисов

2. Професионален опит

януари 1, 2019

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Търговище,
7700 гр. Търговище, ул. ”Кюстенджа” № 89 А, тел: 0601/6 44 64, https://www.rcpppo-tg.com/, e-mail: office@rcpppo-tg.com

Старши ресурсен учител

януари 1, 2019
януари 1, 2019

Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности – Търговище,
7700 гр. Търговище, ул. ”Кюстенджа” № 89 А, тел: 0601/6 44 64, http://rc-tg.ucoz.com, e-mail: resursencentar_tg@abv.bg

Ресурсен учител

януари 1, 2019
януари 1, 2019

II ОУ „Н. Й. Вапцаров“ – гр. Търговище

Учител по География и икономика, История и цивилизации, Музика.

януари 1, 2019

3. Образование и обучение

януари 1, 2019

ЮЗУ „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград

Магистър по специалност „География“, с професионална квалификация Географ.

януари 1, 2019
януари 1, 2019

ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Велико Търново

Център за квалификации
Професионална квалификация – ресурсен учител.

януари 1, 2019

4. Квалификация

Индивидуална карта за квалификация /линк

5. Лични умения и компетентности

6. Професионални умения и компетентности

7. Любим цитат или мото

“Върви към мощната Просвета!”
Стоян Михайловски