2006-2007 учебна година

В началото на 2006-2007 учебна година със Заповед № РД-14-180 от 13.09.2006 година на министъра на образованието и науката тогава Даниел Вълчев е открит Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности в гр. Търговище. Той е един от общо 28-те центъра в цялата страна, осъществяващи дейността си на областно ниво. Дейностите по интеграцията на децата и учениците със специални образователни потребности са с принципен и постоянен характер и са съобразени с действащите в Република България закони и поднормативни актове на институциите, имащи отношение към техните потребности, свързани с обучението и възпитанието им. Ресурсният център в гр. Търговище при откриването си разполага с част от имот – публична държавна собственост, представляваща триетажна масивна сграда на бившият техникум по строителство в града на ул. „Трапезица” 66.

Оборудвани са три стаи:

 • Дирекция;
 • Счетоводство;
 • Заседателна зала.

През 2006-2007 учебна година на щат са назначени: директор, шестнадесет педагози за работа с деца с интелектуална недостатъчност, слухово-речеви рехабилитатор, логопед, психолог, главен счетоводител и завеждащ административно-техническа служба. Подпомагат се сто и тридесет деца и ученици със специални образователни потребности, интегрирани в общообразователните детски градини и училища на територията на общините Търговище, Попово, Омуртаг и Опака. Ресурсните учители работят в 13 детски градини и 16 училища, където започна оборудването на специализирани кабинети.
Официалното откриване на Ресурсния център е на 03 март 2007 година. На тържеството присъстваха г-н Такоров – народен представител от област Търговище, г-н Карагеоргиев – областен управител на област Търговище, г-н Василев – зам. областен управител на област Търговище, д-р Мирев – кмет на община Търговище, г-н Марков – началник на Регионален инспекторат по образованието Търговище, експерти от Регионален инспекторат по образованието Търговище, г-н Василев – началник отдел „Хуманитарни дейности” на община Търговище, директорите на специалните училища и домовете за отглеждане и възпитание на деца лишени от родителска грижа от област Търговище, директорите на общообразователните училища и детски градини от област Търговище, в които децата и учениците със специални образователни потребности се подпомагат от ресурсни учители, родители на деца и ученици, представители на медиите.
Извършен беше водосвет от Иконом Славчо Проданов.
Лентата прерязаха г-н Карагеоргиев – областен управител на област Търговище и д-р Мирев – кмет на общината.

2007-2008 учебна година

През учебната 2007-2008 година в Ресурсен център – Търговище бяха подпомагани двеста петдесет и пет деца и ученици със специални образователни потребности интегрирани в 16 детски градини и 22 общообразователни училища на територията на всички общини от област Търговище. За изпълнението на дейностите по успешното интегриране и пълноценното функциоиниране РЦПИОВДУСОП – Търговище се грижеха директор, двадесет и седем педагози за работа с деца с интелектуална недостатъчност, слухово-речеви рехабилитатор, двама логопеди, двама психолози, главен счетоводител и завеждащ административно-техническа служба. Материалната база се обогати с учебни материали и технически средства.

2008-2009 учебна година

През учебната 2008-2009 година към институцията са назначени и работят директор, двадесет и девет педагози за работа с деца с интелектуална недостатъчност, слухово-речеви рехабилитатор, двама логопеди, двама психолози, главен счетоводител и завеждащ административно-техническа служба. Ресурсните учители подпомагат триста и девет деца и ученици със специални образователни потребности интегрирани в седемнадесет детски градини и двадесет и четири общообразователни училищата от област Търговище.

2009-2010 учебна година

През учебната 2009-2010 година ресурсните учители подпомагат триста и деветнадесет деца и ученици със специални образователни потребности интегрирани в седемнадесет детски градини и двадесет и четири общообразователни училищата от област Търговище. В Ресурсен център работят директор, двадесет и девет педагози за работа с деца с интелектуална недостатъчност, слухово-речеви рехабилитатор, двама логопеди, двама психолози, главен счетоводител и завеждащ административно-техническа служба.
На територията на област Търговище се подпомагат ресурсно триста и деветнадесет деца и ученици със специални образователни потребности интегрирани в двадесет и една детски градини и двадесет и седем общообразователни училища.
От началото на 2009-2010 учебна година Ресурсният център разполага с изцяло обновена база, която включва:

 • Дирекция;
 • Счетоводство;
 • Учителска стая;
 • Три специализирани кабинета – Кабинет на психолог и специален педагог, Кабинет на логопед и слухово-речеви рехабилитатор, Кабинет за двигателна активност и игротерапия.

Беше направен основен ремонт и на базата в гр. Попово, където понастоящем функционира логопедичен кабинет, игрови кът и заседателна зала.

2010-2011 учебна година

През учебната 2010-2011 година ресурсните учители подпомагат триста тридесет и осем деца и ученици със специални образователни потребности интегрирани в детски градини и общообразователни училищата от област Търговище. В Ресурсен център работят директор, помощник директор, тридесет и двама педагози за работа с деца с интелектуална недостатъчност, слухово-речеви рехабилитатор, четирима логопеди, трима психолози, главен счетоводител и завеждащ административно-техническа служба.
Разпределението на педагозите за областта е следното:

 • За цялата област: директор, пом. директор, слухово-речеви рехабилитатор, четирима логопеди, трима психолози;
 • За община Търговище: петнадесет педагози за работа с деца с интелектуална недостатъчност;
 • За община Попово и община Опака: десет педагози за работа с деца с интелектуална недостатъчност;
 • За община Омуртаг: шест педагози за работа с деца с интелектуална недостатъчност;
 • За община Антноново: един педагог за работа с деца с интелектуална недостатъчност.

2011-2012 учебна година

През учебната 2011-2012 година ресурсните учители подпомагат четиристотин и шест деца и ученици със специални образователни потребности интегрирани в детски градини и общообразователни училищата от област Търговище. В Ресурсен център работят директор, помощник директор, тридесет и двама педагози за работа с деца с интелектуална недостатъчност, слухово-речеви рехабилитатор, четирима логопеди, трима психолози, главен счетоводител и завеждащ административно-техническа служба.
Разпределението на педагозите за областта е следното:

 • За цялата област: директор, пом. директор, слухово-речеви рехабилитатор, четирима логопеди, трима психолози;
 • За община Търговище: петнадесет педагози за работа с деца с интелектуална недостатъчност;
 • За община Попово и община Опака: десет педагози за работа с деца с интелектуална недостатъчност;
 • За община Омуртаг: шест педагози за работа с деца с интелектуална недостатъчност;
 • За община Антноново: един педагог за работа с деца с интелектуална недостатъчност.

През есента на 2011г. ни беше предоставена база в гр. Омуртаг. Към края на 2011-2012 учебна година в базата функционират три специализирани кабинета:

 • Кабинет на специален педагог;
 • Кабинет на логопед;
 • Кабинет на психолога със сензорен кът;
 • Кът за двигателна активност и за игротерапия.

2012-2013 учебна година

В началото на 2012-2013 учебна година специалистите от РЦПИОВДУСОП – Търговище подпомагаха ресурсно триста петдесет и осем деца и ученици със специални образователни потребности интегрирани в двасесет и четири детски градини /72 деца/ и тридесет и две общообразователни училищата /286 ученика/ от област Търговище.
Направена и оборудвана е детска площадка. За пълноценното функциониране на Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности – Търговище са назначени директор, пом. директор, двадесет и осем педагози за работа с деца с интелектуална недостатъчност, слухово-речеви рехабилитатор, четирима логопеди, четирима психолози, главен счетоводител и завеждащ административно-техническа служба.

2013-2014 учебна година

В началото на 2013-2014 учебна година децата и учениците със специални образователни потребности на територията на обл. Търговище, които бяха обхванати на ресурсно подпомагане бяха 423. В края на учебната година – 469, разпределени в 43 групи за ресурсно подпомагане.  Ресурсно подпомагане се осъществяваше в 32 училища, 21 ДГ и 9 филиала на ДГ, 1 ДМСГД, 2 ДЯ и на деца, на които тепърва предстои да бъдат включени в образователна среда.

В областния град Ресурсният център разполага с база включваща дирекция, счетоводство, зала за групова терапия на деца от предучилищна възраст /заседателна зала/ и три специализирани кабинета:

 • Кабинет на психолог и специален педагог;
 • Кабинет на логопед и слухово-речеви рехабилитатор;
 • Кабинет за двигателна активност и игротерапия.

През настоящата година ни беше възстановено правото на ползване на още два кабинета, които към настоящия момент са в процес на оборудване като мултисензорен кабинет и кабинет за биофийдбек терапия. В двора на центъра е оборудвана  детска площадка.

В базатата в гр. Попово понастоящем функционира кабинет с логопедичен кът, психологичен кът, двигателен и игрови кът.

В базатата в гр. Омуртаг функционират три специализирани кабинета:

 • Кабинет на специален педагог с кът за социални умения, арома, игро и куклотерапия;
 • Кабинет на логопед с кът за двигателна активност;
 • Кабинет на психолог със сензорен кът, кът за невротерапия

За пълноценното функциониране на Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности – Търговище са назначени директор, пом. директор, тридесет и двама педагози за работа с деца с интелектуална недостатъчност, слухово-речеви рехабилитатор, четирима логопеди, петима  психолози, главен счетоводител и завеждащ административно-техническа служба.

2014-2015 учебна година

Доклад-анализ за дейността на РЦПИОВДУСОП – Търговище за учебната 2014-2015 година.

2015-2016 учебна година

Доклад-анализ за дейността на РЦПИОВДУСОП – Търговище за учебната 2015-2016 година.