В началото на 2006-2007 учебна година със Заповед № РД-14-180 от 13.09.2006 година на министъра на образованието и науката тогава Даниел Вълчев е открит Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности в гр. Търговище. Той е един от общо 28-те центъра в цялата страна, осъществяващи дейността си на областно ниво. Дейностите по интеграцията на децата и учениците със специални образователни потребности са с принципен и постоянен характер и са съобразени с действащите в Република България закони и поднормативни актове на институциите, имащи отношение към техните потребности, свързани с обучението и възпитанието им.