За пълноценното функциоиниране на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Търговище са назначени петдесет и шест педагогически специалисти /директор, зам.-директор, ресурсни учители, рехабилитатор на слуха и говора, логопеди, психолози/ и седем непедагогически специалисти /ерготерапевт, кинезитерапевти, главен счетоводител, ЗАТС и информатик/. В базите на РЦПППО – област Търговище работят и трима хигиенисти назначени по програми към бюрата по труда.